• Martin Kolář: info@mlynradounka.cz;
  • 602 211 399
  • humanitní učebna

"Dobrý učitel chrání žáky i před svým vlastním vlivem."

 Bruce Lee

  • výpravy a expedice jsou zajištěny minibusem

"Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou."

                                                                                        J. A. Komenský

K 31.8. ukončujeme provoz sdružené školy I. i II. stupně; pokračujeme jako škola zapsaná v rejstříku škol pod názvem

ZŠ Škola na cestách.

 Vzdělávání vedeme s.respektujícím přístupem, s cílem dosáhnout studijní autonomie dětí a schopnosti žít svobodný život s vědomím odpovědnosti a dovedností vyvážit přiměřeně práva a povinnosti. Předpokládáme shodu s rodiči v přístupu ke.vzdělání, k mravním a společenským hodnotám a.k.míře samostatnosti v životě.

Jsme inovativní školou s Jenským plánem; v nižších ročnících (1..trojročí), kde děti procházejí zejména triviem - čtení, psaní, počítání, výrazně čerpáme z.principů Montessori pedagogiky a.jejích pomůcek. Ve vyšších ročnících vzrůstá podíl samostatné práce (individuální i skupinové).  

Školní režim má přehledně stanovená pravidla. Příchod dětí do.školy je možný od 7 hodin. Školní den je zahajován v 8 hodin společným komunitním kruhem (elipsou), jehož účelem je vzájemné pozdravení a řešení organizačních aktualit toho dne.

Během dopoledne probíhá blokové vyučování, v.němž se děti vzdělávají podle svých individuálních týdenních plánů, ve.kterých je zahrnuto získávání vědomostních i.kompetenčních dovedností. Do.nich patří jak znalosti "v.předmětech" tak dovednosti pohybové, umělecké a.společenské. V.dopoledním bloku děti střídají strukturovaně výukové a.volnočasové aktivity, popř..výběrové kurzy, podle věku s.dopomocí průvodce až.zcela podle svého úvážení. K.řešení otázek, nejasností, popř..k.výkladu látky je dětem k.dispozici průvodce, pro.složitější otázky mentor (především ve.2..a.3..trojročí).

Od 9.00 do 11.00 hodin je k dispozici svačina, ve 12.00 hodin oběd.

Ve 13.00 hodin je komunitní kruh ke společenským událostem, k.řešení kompetenčních nejasností, návrhů, pravidel, přestupků a popř. konfliktů.

Prostor v následujícím odpoledním bloku, tj. do 14.30 hodin, je určen k sebehodnocení plnění vzdělávacího plánu, samostatné individuální práci a výběrovým kurzům.

Výběrový kurz je řízená aktivita, kterou vyhlašují průvodci jako nabídku dětem nebo kterou navrhnou děti a na základě tohoto návrhu ji průvodci připraví. Rozhodnutí, jakých kurzů se zúčastní, rozhodují žáci samostatně. (Příklady: kreslení, hra na hudební nástroje, laboratorní práce, prácena zahradě / herbář, výcvik jízdy na kánoích apod.)

Školní den končí ve 14.30 hodin; pokud děti na něčem samostatně pracují (projekty), mohou se zdržet i déle podle domluvy.

Proč "Škola na cestách"? - Součástí výuky jsou výjezdy a výpravy do terénu a reality. Pořídili jsme si vlastní minibus, se kterým vyrážíme na kratší výjezdy, které nepřesahují běžnou denní školní dobu, ale také na delší výpravy, kdy se vracíme večer nebo i za několik málo dní.

Studijní povinnosti: neznámkujeme, ale máme propracovaný způsob sebehodnocení zvládání studijních cílů. Každý žák si stanovuje své studijní cíle , nejprve v blízké spolupráci s průvodci a rodiči, a postupně čím dál samostatněji, ideálně k vědomé a zralé studijní autonomii (nebo k úrovni, aby tohoto stavu snáze dosáhl na vyšším, tj. III., stupni vzělávání (SŠ)). K popisu, jak to funguje, je potřeba čas a prostor v rozsahu, který přesahuje informativní rámec tohoto základního textu.

Zásadním prvkem vzdělávání u nás je zájem o vzdělání, vědomosti, kulturu a dovednosti poradit si v životě a se životem, pokud možno samostatně, radostně a úspěšně. Nejsme školou elitní či elitářskou, nicméně stanovení nároků na osobní angažovanost a iniciativu žáků a zájem o získání jak vědomostí tak kompetncí do jisté míry studium u nás činí nenápadně náročnější. A je dobré, pokud vzdělání a šťastné a kultivované prožívání života patří mezi neodmyslitelné hodnoty žáka a jeho / její milující a podporující rodiny. Uvítáme všechny, kteří se odváží vydat se s námi cestou samostatnosti, radosti a úspěchu.

Jak to funguje? - Tak jako všechny školy máme týdenní rozvrh. Není rozdělen do jednotlivých oddělených nesouvisejících předmětů. Naopak umožňuje žákům získávat vědomosti a dovednosti v souvislostech jak mezi informacemi samotnými tak ve vazbě k reálnému praktickému životu. Významné je vedení k samostatnosti a sebepoznání - jaký učební typ jsem, co mi jde a co ne, jak mám postupovat, když chci vstřebat učivo, které pro mne není zajímavé, ale potřebuji ho k vědomostem nebo aktivitám, o které stojím. Mohu se poradit s průvodcem, se spolužákem, s mentorem - mohu o tom diskutovat, disputovat, popř. konzultovat nebo si to mohu nechat prostě "nalít", zapsat, nadrtit.

Žáci plní své naplánované studijní aktivity víceméně dobrovolně. Určují si, kdy a kolik času budou věnovat studiu, kolik volnočasovým nebo společenským aktivitám, projektům,  ale vždy s ohledem na progres svého osobního rozvoje (podle věku s přiměřenou pomocí průvodců a rodičů). V Jenském plánu je možné, že si žák nevybere v podstatě žádné studijní povinnosti. Pak je na místě rozhovor: s ním a následně s rodiči, v tzv."tripartitě", zda má docházka do naší školy pro něj smysl.

Výuka je doprovázena jednotlivými průvodci / průvodkyněmi v průřezových tématech, výuky se účastní externisté z fakult, vědeckých pracovišť, podnikatelé a praktici, popř. zahraniční lektoři (Erasmus, Workaway apod. - jazyky).

DLOUHODOBÝ ŠKOLNÍ PROJEKT - RECY VĚCI K DOBRU PŘECI - SLEDUJTE PRÁCI DĚTÍ NA FACEBOOKU :

Projektem jsou děti vedeny k určitému cíli, odpovědnosti, umění prosadit názor, realizovat své nápady, prohlubovat svou kreativitu, rozvíjet vlastnoruční tvorbu a vdechnout starým věcem nový život ...