.......Děti se učí hledat hranice svého osobního prostoru. Rozhodují, koho k sobě pustí, co komu dovolí a co si mohou dovolit ony samy. Získávají tak respekt k druhým i ksobě.  Bezpečné prostředí, založené na důvěře, dále otevírá cestu k vzájemnosti a.schopnosti efektivní týmové spolupráce.


 

 

AKTIVITY  PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET

Aktivity vedeme s prvky Montessori pedagogiky, respektující výchovy a.badatelského přístupu (přece jen - jsme v Přírodovědném centru:)). Vytváříme podnětné a připravené prostředí, které dětem umožňuje rozvoj podle jejich  potřeb, vedeme je k samostatnosti a.zodpovědnosti; učí se pomáhat si a spolupracovat. Průvodkyně podporují děti tak,  aby  v nich podporovaly jejich vnitřní motivaci. Tím dítě získává sebedůvěru. Většinu dne trávíme s dětmi venku.

LETÁK PRO ROK 2023/2024

V případě Vašeho zájmu je nutná osobní schůzka nejlépe s oběma rodiči u nás ve Mlýně. Je důležité  seznámit  se s prostředím a s námi. Pro naši práci je velmi důležitá vzájemná spolupráce a důvěra. Věnujeme se každému dítěti individuálně a je pro nás důležité, abychom se shodli na hodnotách, zejména na přístupu respektující výchovy. Pokud mají rodiče v nějaké oblasti výchovy pochybnosti, troufáme si nabídnout pomoc - můžeme podnikat kroky společně, pro rychlejší dosažení kýženého pokroku.

Jak probíhá den?

.......Den začíná  v 8:00 společnou elipsou (kruhem), děti se tak učí naslouchat, sdílet a  komunikovat.  Následuje volná hra venku do 9:30, poté je svačina. Po svačině děti tráví čas v Montessori herně, pracují samostatně nebo ve skupinkách, udržujeme ticho - šeptáme, používáme koberečky pro vymezení vlastního prostoru. Děti se učí respektovat vzájemně své hranice. Postupně děti přechází, podle své přirozenosti, na hovor v běžné hlasitosti, pokud již potřebují aktivní pohyb, k dispozici je tělocvična. Následuje opět pobyt venku,  kde rozvíjíme hrubou motoriku - pohybovými hrami, využitím herních a.přírodních prvků v areálu Mlýna, popř. při vycházce v jeho okolí. Podpora rozvoje pohybové gramotnosti je pro nás stejně důležitá jako rozvoj intelektuálních a emočních dovedností. Ve 12:00 máme oběd, který probíhá podle počasí buď venku pod verandou nebo v.kuchyňce, přednost má veranda. Po.obědě si čistíme zoubky a následuje polední klid. Většina dětí nespí, věnují se klidné činnosti - poslechu, čtení, kreslení, klidné hře.   Odpoledne trávíme opět hlavně venku. Ve 14. hod svačíme, od  14:30 je možno děti vyzvedávat.

 


DOCHÁZKA DĚTÍ

Upřednostňujeme celotýdenní docházku. V případě zkrácenné docházky minimálně 3 dny. V rámci adaptace záleží na individuální domluvě. 

 

 

S dětmi předškolního věku a dětmi, které chtějí vstoupit do samostatného života čtením se věnujeme poznávání světa za symboly. Podporujeme děti v jejich vývojové fázi v čas, kdy je zajímají tvary a pojmenovávají je už pravými názvy. Věříme, že děti, které k nám vstoupí do školy s vědomostí písmen, mohou již při nástupu do školy vést vlastní sebeřízené vzdělávání a získávat informace podle jejich uvážení. 

Prosíme o zvážení, zda náš přístup představuje to, co pro své dítě hledáte. Kapacita je omezená. Rádi budeme spolupracovat s rodiči, s nimiž se shodneme na našem přístupu, postupném osobním růstu se zrcadlením svého dítěte.

Na prvním místě je především shoda obou rodičů v rodině.  Děti vedeme k přijímání změn, překonávání svých hranic, učení se ze svých chyb, nalezení odvahy pro překonávání výzev, kterými dítě prochází, když poprvé vstoupí do světa samo za sebe a bez přítomnosti rodičů. Tento přístup máme i my ke svému životu. Vzájemně se podporujeme a hledáme nejlepší varianty pro nás rodiče i pro naše děti. Naprosto rozumíme, že to není pro každého a při vzájemné neshodě rodičů v rodině, můžou nastat veliké rozbroje a tím"problémem" skutečně nechceme být.

RODINA JE ZÁKLAD a je třeba být za jedno. Nic není špatná volba, pro každého je dobré něco jiného. 

Jsme komunitou, která roste společně s dětmi, jezdíme na společné výlety a vytváříme prostředí pro děti od 3 let až po dokončení základní školy.